Tæt pædagogisk samarbejde med Dagskolen på Bustrup


 

Helhedsløsning med individuelle planer for hver enkelt elev

 Eleverne bliver visiteret til deres skoletilbud af PPR i Skive Kommune. Vi anbefaler, at eleverne går på Dagskolen på Bustrup. Vi har erfaring med gode resultater på vores gode nabo Dagskolen på Bustrup – også for de elever, der er ofte er godt skoletrætte, når de kommer til os. Der bliver lagt individuelle planer for hver enkelt elev i et tæt samarbejde mellem om opholdssted og dagskolen.

Da skole og opholdssted ligger på samme matrikel tilbyder vi en helhedsløsning ligesom et opholdssted med intern skole.

Helhedstilbud og den gode anbringelse

Det er altafgørende for den unge, at der satses på at skabe den gode anbringelse, og at hun derfor tilbydes at gå Dagskolen Bustrup, fordi anbringelsen dermed giver det helhedstilbud, der kan skabe den mest fornuftige udvikling for den unge.

Vi mener at målene i forhold til venskaber i høj grad skal være opfyldt i skoledelen for at det er muligt for den unge at få en meningsgivende skolegang.

For at kunne indlære i skolen skal mange af de almindelige problematikker for unge anbragte være under bearbejdning.

Specialviden og rummelighed

Dagskolen er i besiddelse af specialviden omkring de unge fra opholdsstederne og kan rumme dem i hverdagen. Skolen har erfaringer med at arbejde med disse unges adfærd og sociale kompetencer, for dernæst at rykke dem fagligt. 

Fællesskab opbygges i elevgruppen

Den unge skal føle sig som en del af den fælles elevgruppe. Det er vigtigt, at den unge er den del af fællesskabet på skolen med de andre unge fra deres opholdssted, da dette også er støttende i forhold til fællesskabsfølelsen i fritiden på opholdsstedet. 

Udfordringer med eksterne skoletilbud

Vi har oplevet vanskeligheder i arbejdet med unge som i opstartsfasen er tilknyttet et andet skoletilbud end Dagskolen på Bustrup. Det er en udfordring at skærme dem fra et uhensigtsmæssigt miljø og på trods af et tæt samarbejde med en ekstern skole kan det være vanskeligt at gennemføre den kontinuerlighed, som den unge har brug for.

Adskillelsen mellem skoleanbringelse og døgnanbringelse kan erfaringsmæssigt betyde, at den unge har mulighed for at ”surfe” mellem flere verdener:  det at være i vennekredsen, det at være på ekstern skole og det at være på anbringelsesstedet. Det er langt vanskeligere at skabe en fornuftig kontinuerlighed i en sådan anbringelse og anbringelses stedet har store vanskeligheder for at skabe tillid til den unge.

Rummelighed og helhed

Det er vigtigt, at den unge tilbydes en skole, som rent faktisk kan rumme den unge, og hvor den unge kan rumme de krav, som bliver sat til hende. En skole, hvor den unge kan se sig selv som en del af fællesskabet og ikke som en del af minoriteten.

Motivation bygges på relationer

Så længe at den unge står med baggrund i en utilstrækkelig opvækst, ofte kraftig mobning, ofte aggressiv adfærd er det ikke forventeligt, at den unge har overskuddet til faglig indlæring.

Vores erfaring er, at motivationen til indlæringen kommer efter opbyggelse af relationer til de andre unge og voksne, opbygningen af troen på det gode samspil og tilliden til de voksne.

Bearbejdning og italesættelse om sit indre følelsesliv er efter vores erfaringen med til at få styr på de unges indre kaos og er samtidig energiskabende for at kunne indlære. I takt med at den unge får det bedre og får bedre styr på sit indre følelsesliv stiger forventningerne og kravene til den unge.

Positivt ungdomsmiljø og omsorgsfulde rollemodeller

Vi har i kraft af det tætte samarbejde og fysiske placering imellem opholdsstedet og Dagskolen på Bustrup, mulighed for at lave et meget kontinuerligt og overskueligt forløb for den unge. Udover at Dagskolen er specialiseret i at håndtere unge med anbragte unges vanskeligheder, er der også andre forhold, som gør sig gældende.

På Dagskolen Bustrup skal den unge ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres regler.  Den unge skal forholde sig til en gruppe af elever, som alle kan se sig selv i dele af hinandens historie.

I skolen vil den unge møde foregangsbilleder hos nogle af de ældre unge, som selv har stået i nogenlunde samme situation. Unge som i dag er reflekterende og som har overskud til at drage ekstra omsorg for de nye, og  som kan fortælle, at det hele nok skal blive bedre.  Unge som viser og italesætter, at det bedre kan betale sig at være medspiller til de voksne i stedet for at være modspiller. Det er vigtigt, at den unge er i et ungdomsmiljø som ikke udelukkende består af modspillere, som er i opposition til skolen.

Tværfagligt samarbejde for at fremme helhedsløsninger

Vi bruger eksterne samarbejdspartnere, når det er hensigtsmæssigt,  ift. udredning og samtaleterapi. Vi har derfor udviklet et godt tværfagligt samarbejde mellem opholdsstedet, dagskolen, ungdomspsykiatrien, UU, misbrugsrådgivningen og andre lokale partnere.

FAKTA

Dagskolen på Bustrup

  • Driftsoverenskomst med Skive Kommune
  • Undervisning i alle Folkeskolens fag
  • Højt ambitionsniveau
  • Fokus på eksamen: FSA & FS10
  • Praktisk undervisning i værksteder og udendørs arealer
  • Tæt samarbejde med opholdsstederne sikrer fleksible helhedsløsniger for eleverne
  • Individuelle Uddannelses- og Udviklingsplaner
  • Verden er vores klasseværelse

Det er vigtigt, at den unge tilbydes en skole… hvor den unge kan se sig selv som en del af fællesskabet og ikke som en del af minoriteten.