Tel: 28195542 • E-mail: anders@bustrup.dk

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

Fakta om Bustrup 


  

Om stedernes organisering og godkendelse

Opholdsstedet Jupiter, Opholdsstedet Bustrup og Dagskolen på Bustrup er selvstændige juridiske og økonomisk uafhængige fonde, som ledes af uafhængige bestyrelser. Bestyrelserne er fuldt ansvarlig overfor relevante sociale myndigheder, fx de anbragte unges handlekommuner.

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup og Jupiter efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Dagskolen på Bustrup har driftsoverenskomst af Skive Kommune, som fører tilsyn med Dagskolen.

 

 

Om pædagogisk og kulturelt samarbejde i dagligdagen

Opholdsstederne Bustrup og Jupiter samt Dagskolen på Bustrup samarbejder omkring pædagogisk og kulturel levevis. De tre opholdssteder er uafhængige og selvstændige fonde, som har øje for de fælles værdier, der kan have betydning for de anbragte børn og unge.

Det pædagogiske og kulturelle arbejde udvikles blandt andet gennem refleksioner og diskussioner om det daglige arbejde med brug af kompetente professionelle til kurser og supervision.

Om Interessefælleskabet Tvind

Interessefællesskabet Tvind er et kulturelt og pædagogisk interessefællesskab. Interessefællesskabet Tvind er ikke en forening eller organisation, men et samarbejde omkring pædagogisk udvikling, uddannelse og kulturelle interesser. Interessefælleskabet afholder forskellige arrangementer i løbet af året som for eksempel vinterkoncert og sportstævne. Desuden afholdes kurser og supervision med mere.  Pædagogiske og kulturelle ideer deles og udvikles gennem disse ad hoc sammenhænge i interessefællesskabet.

Om medarbejderne

Medarbejderne er dels pædagoger, dels har de andre pædagogiske og faglige uddannelser. Enkelte er ikke uddannet, men har en lang erfaring fra opholdsstedsverdenen.  Der er omkring 40 medarbejdere tilsammen på stederne inklusive Dagskolen på Bustrup.

Anders Svensson er leder på begge opholdssteder.

Der er følgende personer ansat ved opholdsstederne Jupiter og Bustrup pr. 1 oktober 2017:

Leder                                                 1
Afdelingsleder                                  3
Socialrådgiver                                   2
Eksterne psykolog                            1
Pædagoger                                      10
Pædagogmedhjælpere                  11
Vikarer                                                3
Praktisk og adm. medarbejdere     6

I alt ansat ved opholdsstederne      37

Der er ikke ansat nogen danske eller udenlandske frivillige elle pædagogstuderende ved opholdsstederne pr 1 oktober 2017.

 

Om virksomhedspraktikanter, pædagog– og lærerpraktikanter

Opholdsstederne modtager praktikanter fra lærer- og pædagogseminarier, blandt andet Det Nødvendige Seminarium, Ulfborg og Via University, Holstebro. De studerende bidrager med blandt andet undervisningshjælp, som medhjælpende nattevagt, medaktører i teater, kunstaktiviteter og sportsaktiviteter, aktive i fritidsaktiviteter med mere – til stor gavn for det pædagogiske arbejde.

Praktikanterne lønnes efter sædvanlige tariffer gældende for praktikanter ved uddannelsesinstitutioner.

 

Om overenskomstaftaler

Opholdsstederne har ikke kunnet tegne overenskomst. Årsagen er, at opholdsstederne kun kan lave ansættelseskontrakter med medarbejderne med én måneds opsigelse. De fagforeninger, opholdsstederne har talt med, ønsker tre måneders opsigelse.

Opholdsstederne kan kun yde én måneds opsigelse, fordi de anbringende kommuner, kontraktmæssigt kun vil godkende én måneds opsigelse ift. anbringelserne.

Om pædagogiske metoder

Opholdsstedets medarbejdere er interesserede i at finde de veje, der giver den største sikkerhed for, at de unges udviklingsmål nås. Vi ved, at længerevarende autentiske relationer er vigtige for et barns udvikling. Vi ved at relationskompetence er et vigtigt redskab for vores medarbejdere. Vi har oplevelser som hovedfag for de unges læring.

Vi bruger blandt andet mentalisering som en af vores metoder. Mentalisering, der kan oversættes som at have sind på sinde eller sagt på jævnt sprog: Læs, lyt og forstå barnet / den unge. Vi arbejder på at genskabe tillid, genskabe nysgerrighed, få et nyt fokus på udvikling og uddannelse – og for at nå vores mål med denne udvikling bruger vi mange metoder.

 

Om gennemsigtighed og ansvarlighed

Som andre private sociale tilbud er det opholdsstedets opgave at sørge for at driften er gennemsigtig, hvilket vil sige, at alle informationer er tilgængelige og at kommunikation foregår i et informativt sprog.

 

Om opholdsstedernes økonomi

Socialtilsyn Midt fører driftsorienteret tilsyn med Opholdsstederne Bustrup og Jupiter efter Socialministeriets retningslinjer, jf. § 6 i lov om Socialtilsyn.

Budgetter og opholdstakster godkendes af Socialtilsyn Midt. Al information ift. budgetter, årsrapporter og brug af offentlige midler er offentligt tilgængelige, ligesom tilsynsrapporter og årsregnskaber for opholdsstederne er det.

Alle midler som opholdsstederne modtager fra kommuner, dvs. opholdsbetaling for henviste borgere, anvendes i overensstemmelse med de godkendte budgetter, med det formål at støtte den enkelte borger ift. personlig udvikling. Udviklingsmålene er beskrevet i den anbragte unges Handleplan, jf. SEL §140, som udfærdiges af den anbringende kommune.

Alle offentlige midler bliver fuldt ud afregnet og revideret ift. til dette formål, og bliver ikke, og kan heller ikke, bruges til noget andet formål.

Om Socialtilsynets og Hjulman Kaptain advokaternes konklusioner

I forbindelse med at Opholdsstedet Bustrup har været genstand for visse journalisters interesse, har ledelsen af opholdsstedet kontaktet uvildige instanser for at få deres vurdering af driften på Opholdsstedet Bustrup.

Advokat Niels Vase, HjulmandKaptain advokaterne, gennemgik det juridiske og økonomiske grundlag for Fonden Det Socialpædagogiske Opholdssted Bustrup i maj 2017. Advokaten konkluderede, at der ”efter hans opfattelse intet grundlag er for at antage, at Fondens virksomhed drives på en måde, der strider mod loven eller vilkårene for Fondens godkendelse”.

Socialtilsyn Midt vurderede januar 2017, at Bustrup er ”veldrevet og velfungerende. Ledelsen er kompetent og ansvarlig og har fokus på udvikling. Tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe. Tilbuddets økonomi vurderes at være gennemskuelig og bæredygtig med en fornuftig soliditetsgrad.”

 

Om ”Tvindimperiet”

Det som i folkemunde (og i medierne) ofte blot kaldes ”Tvind” eller endda ”Tvindimperiet”, henfører som regel til en gruppe mennesker, som kalder deres fællesskab ”Lærergruppen” eller på engelsk: ”Teachers’ Group”.

Lærergruppen består af en gruppe mennesker, der hver især har taget stilling til gerne at ville leve deres liv i en kollektiv samlivsform, i en kortere eller længere periode. Lærergruppen er således et organiseret fællesskab, men ikke en organisation, af nogen art, i juridisk forstand.

Opholdsstederne omkring Bustrup er i sin tid startet af mennesker, der har deres rødder inden for Lærergruppen. Medarbejdere som er med i Lærergruppen, har de samme ansættelsesvilkår som øvrige medarbejdere.

 

En journalist flytter ind

Vi har inviteret en journalist inden for, fordi vi er interesseret i andres syn på vores arbejde. Journalisten har boet på Bustrup i en måneds tid og har skrevet flere artikler, som vi arbejder på at sætte sammen til en mindre bog om opholdsstederne Bustrup og Dagskolen på Bustrup. Artiklerne kan findes her til højre.

Velkommen til Bustrup!

Hvis du kommer forbi, giver vi meget gerne en kop kaffe og en rundvisning.

Hvis du har spørgsmål om andre forhold, som ikke er belyst i ovenstående, er du velkommen til at kontakte Anders Svensson på anders@bustrup.dk

En journalist flytter ind


Vi skaber autentiske relationer

Kerneopgaven for medarbejderne er at skabe autentiske relationer til de unge. Et arbejde, hvor det såkaldt "fælles tredje" er et væsentligt element. "Liv, lyst og lærdom" er også en kerneværdi på Bustrup. – Det er lysten som skal drive værket, siger Anders Svensson, leder på Bustrup.

Bustrup er de unges hjem

Et ord er et ord, og de unge skal vide, at de ansatte står ved, hvad de lover. Det er afdelingsleder Jane Enevoldsens tilgang til arbejdet med anbragte børn og unge på Opholdsstedet Bustrup Hovedgård. Omsorgssvigtede skilsmissebørn får et godt hjem på Opholdsstedet Bustrup.

Vi lærer de unge at stå på egne ben

På en landejendom omgivet af marker har sårbare og udsatte unge hjemme. Her bliver der taget hånd om dem, og der er altid en voksen parat til en samtale når det hele bliver for svært. Opholdsstedet Udsigten er et hjem for sårbare og udsatte unge.

Plusser på kontoen – de små sikre succeser

Vi belønner eleverne for at motivere dem til at tage flere timer. Vi må også hele tiden sørge for, at de har succesoplevelser og får plusser på kontoen, siger Kirsten Andersson, som er afdelingsleder på dagskolen. På den måde arbejder vi med "de små sikre succeser".

Databeskyttelsespolitik


 

Opholdsstedet Bustrup har i samarbejde med Dagskolen på Bustrup og de to andre opholdssteder vi samarbejder med, udarbejdet en politik for datasikkerhed, jf. EU-persondataforordningen.

Se Datasikkerhedspolitik som pdf fil nedenfor.

Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542 • anders@bustrup.dk

CVR: 29995583 • Opholdsstedet Bustrup • Sønder Lemvej 3 • 7860 Spøttrup • 28195542anders@bustrup.dk